Sign up
language flag

Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Buku B.V., die statutair gevestigd is aan de Radesingel 47 te (9711 EH) Groningen en ingeschreven is in het handelsregister onder nummer 65356152, hierna genoemd ‘BUKU’.

Juridisch

1. Dienstverlening BUKU

Wat BUKU is en wat de diensten inhouden, wordt in dit artikel uitgelegd.

1.1 BUKU biedt als onderdeel van haar dienstverlening betreffende het aanbieden van boeken en andere literatuur van derden in digitale vorm (hierna ‘Content’) via het internet, waarbij gebruikers met behulp van een gebruiksvriendelijke applicatie (app) toegang tot Content hebben en deze kunnen lezen. De diensten samenhangend met dit online platform zijn mede afhankelijk van diverse toeleveranciers en worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, zowel qua aanbod van Content als de vorm waarin de Content wordt aangeboden.

1.2 De Content en de inhoud van gegevens en communicatie van gebruikers via de dienst van BUKU alsmede tussen gebruikers onderling, zoals waarderingen van Content of bijdragen aan (al dan niet openbare) discussies, wordt niet inhoudelijk door BUKU gereguleerd. BUKU oefent dan ook geen controle uit over de kwaliteit, rechtmatigheid, veiligheid, juistheid of integriteit van de verschillende onderdelen van de dienst.

1.3 Vanwege de vele technische factoren, grotendeels buiten de macht van BUKU, zoals een adequate internetverbinding, kan BUKU niet garanderen dat haar diensten altijd, zonder storingen of onderbrekingen toegankelijk zijn.

1.4 BUKU is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst of gearchiveerde bestanden toegankelijk te houden.

2. Account

Deelname aan de diensten van BUKU gaat door middel van een persoonlijk account.

2.1Om gebruik te kunnen maken van de diensten van BUKU maak je een account aan. Voor dit account maak je vervolgens een profiel aan van jezelf, zoals wordt omschreven in het registratieproces.

2.2Wanneer je een account en een profiel hebt aangemaakt kan je toegang verkrijgen tot Content en kan je, wanneer BUKU deze mogelijkheid aanbiedt, berichten of recensies delen met anderen.

2.3Je garandeert BUKU dat de informatie betreffende je persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, die je aan BUKU verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Het is niet toegestaan om accounts aan te maken op een fictieve naam of op naam van een ander, tenzij die andere persoon je daarvoor opdracht en toestemming heeft gegeven. Je stemt ermee in dat BUKU je gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van je account.

2.4Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account bij BUKU. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account bij BUKU.

2.5Je account is persoonlijk en je zult anderen geen toegang verlenen tot de diensten van BUKU door middel van jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens waaronder het wachtwoord van je account voor anderen. Indien derden jouw account hebben gebruikt, dien je BUKU daar meteen van op de hoogte te stellen. Tot die tijd ben je zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit zonder jouw wetenschap of toestemming gebeurt.

3. Regels voor gebruik

Bij het gebruik van de diensten van BUKU houd je je aan gangbare normen en gedraag je je netjes.

3.1Je staat er voor in dat je in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen en dat je bevoegd bent om gebruikt te maken van de diensten van BUKU. Daarnaast sta je er jegens BUKU voor in dat je altijd de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en wetten en regelgeving zult nakomen en dat je de rechten van derden zult respecteren.

3.2Je vergewist je ervan dat de door jou gedeelde berichten en recensies passend zijn, geen pornografie bevatten en geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten van anderen.

3.3BUKU behoudt zich het recht voor (delen van) de toegevoegde berichten en recensies van haar platform en website te verwijderen of te weigeren indien zij deze inbreukmakend, onrechtmatig of ongepast acht, al dan niet na klachten van derden, of wanneer BUKU de risico’s daarop groot acht. Je vrijwaart BUKU voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door jou of via jouw account toegevoegde gegevens en bestanden.

3.4Met het delen van berichten en recensies via de diensten van BUKU ben je respectvol toe naar anderen.

3.5Je onthoudt je bovendien van toe-eigenen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van Content op wijzen zoals het niet bedoeld is. Ook onthoud je je van het verspreiden of gebruiken van materiaal dat programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, ontoegankelijk of onbruikbaar maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van BUKU te omzeilen.

3.6Door berichten en recensies te delen via de diensten van BUKU sta je er jegens BUKU voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien daarvan en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart BUKU en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de berichten, recensies en/of andere gedeelde content inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Kosten die BUKU maakt of de schade die BUKU hierdoor lijdt zullen door jou worden vergoed.

4. Abonnement, prijzen en betaling

BUKU levert betaalde diensten tegen betalingsvoorwaarden zoals hier zijn opgenomen.

4.1Een abonnement op een betaalde dienst van BUKU komt tot stand op het moment dat BUKU het op haar website vermelde bedrag voor het door of voor jou gekozen pakket vooruit heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de door de betaler gekozen termijn. Een onbetaalde dienst van BUKU vangt aan op het moment dat gebruiker van de dienst gebruik maakt.

4.2Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door BUKU worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4.3Je betaalt voor de diensten van BUKU de op de website van BUKU vermelde prijzen volgens op de website van BUKU aangegeven betalingswijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.

4.4Het staat BUKU vrij om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De prijzen op de op de website van BUKU staan zijn bindend. BUKU is niet gehouden aan prijzen die per abuis een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

5. Intellectuele eigendomsrechten van BUKU

De diensten van BUKU zijn in beginsel het intellectuele eigendom van BUKU en jij als gebruiker mag daar onder voorwaarden gebruik van maken.

5.1Je erkent dat de diensten, het platform en de website van BUKU inhoud, programma’s, bestanden en vormgeving bevat waarvan de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan BUKU, haar licentiegevers en/of andere gebruikers van de diensten van BUKU. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of op de website van BUKU heeft als strekking om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen. Met name de Content behoort toe aan derden, die via de diensten van BUKU slechts voor eigen oefening, studie of gebruik tijdelijk ter beschikking worden gesteld gedurende het abonnement.

5.2BUKU verleent onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, bestanden en programma’s te gebruiken op de wijze en in het format zoals deze bestanden door de diensten van BUKU ter beschikking worden gesteld.

5.3Het is uitdrukkelijk verboden om de hiervoor genoemde inhoud, vormgeving, Content, bestanden en programma’s te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, substantiële delen of herhaald systematisch niet-substantiële delen van de gegevens her te gebruiken, tenzij BUKU of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

5.4Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5.5Het verlenen van een gebruiksrecht op diensten van BUKU behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van BUKU (of derden) aan jou als gebruiker.

6. Intellectuele eigendomsrechten van gebruiker

Alles wat jij in beginsel deelt via de diensten van BUKU blijft in principe van jou, maar je geeft BUKU wel toestemming om het te gebruiken voor het goed kunnen functioneren van de diensten.

6.1Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de eventuele auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de berichten, recensies en andere content die door jou via de diensten van BUKU ter beschikking worden gesteld aan andere gebruikers.

6.2Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van berichten, recensies en andere content via de diensten van BUKU, je automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent aan BUKU om de bestanden, gegevens en materialen te gebruiken en te verwerken in de breedste zin van het woord in het kader van haar dienstverlening.

6.3Je erkent en stemt ermee in dat de berichten, recensies en andere content die je ter beschikking stelt via het platform van BUKU gebruikt zullen worden in het kader van de dienstverlening van BUKU. Je erkent dat het mogelijk is dat de door jou beschikbaar gestelde berichten, recensies en andere content door derden gebruikt kunnen worden op manieren die strijdig zijn met deze gebruiksvoorwaarden. BUKU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers van de diensten van BUKU of andere onrechtmatige gedragingen van derden.

7. Privacy

Jouw privacy is belangrijk en daarom gaat BUKU zorgvuldig met jouw gegevens om.

7.1BUKU beschermt jouw persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland.

7.2BUKU kan gegevens van jouw gebruik (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar dienst te verbeteren en om onderzoek te doen naar hoe mensen lezen, leren en de Content gebruiken. Verder kan BUKU geanonimiseerde gegevens van jouw gebruik, dus niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens, verstrekken aan de betreffende partijen wiens Content jij hebt gezocht of gebruikt, zodat ook zij weten hoe hun Content gebruikt wordt. Op basis van jouw gebruik kan BUKU proactief suggesties voor andere Content presenteren of leeslijsten voor jou bijhouden, maar persoonsgegevens zullen hierbij niet ongeanonimiseerd worden gedeeld met derden, waaronder de leveranciers van de Content. Indien jij echter een docent bent, dan worden jouw naam, contactgegevens en gebruiksgegevens daarentegen wel ongeanonimiseerd verstrekt aan de leveranciers van de Content, opdat zij ook weten hoe docenten hun Content gebruiken en op basis daarvan eventueel contact met jou op kunnen nemen.

7.3BUKU zal verder slechts medewerking verlenen aan verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.

7.4Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor met welke andere gebruikers van de diensten van BUKU jij jouw gegevens en persoonsgegevens deelt of welke personen jij uitnodigt voor jouw leeslijsten of verbinding aan jouw profiel op andere wijze.

7.5Je geeft ondubbelzinnig toestemming aan BUKU om jouw gegevens te gebruiken voor uitvoeren van haar diensten, waarbij jouw persoonsgegevens op de wijze als in dit artikel genoemd worden verwerkt.

8. Opschorten en staken dienstverlening

In bijzondere gevallen mag BUKU de diensten aan jou opschorten of staken.

8.1In aanvulling op andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan, is BUKU op elk moment en zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met haar diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen. Ook kan BUKU berichtenm recensies of andere content verwijderen, een waarschuwing geven, je account tijdelijk of blijvend stopzetten, dienstverlening aan jou te beëindigen of te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder wanneer je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of de wet of wanneer BUKU van mening is dat jouw handelen schadelijk kan zijn voor jezelf of voor anderen.

8.2Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van BUKU wordt beëindigd, om welke reden dan ook, dan zal BUKU niet aansprakelijk zijn voor schade die hieruit voortvloeit. Er vindt geen geheel of gedeeltelijke restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld.

9. Content van derden

BUKU heeft geen invloed op de content die door derden via de diensten ter beschikking wordt gesteld.

9.1De diensten van BUKU bevatten berichten, content, boeken, applicaties, diensten van derden en/of links naar websites of content van derden. De opname of aanwezigheid daarvan impliceert niet dat BUKU deze applicaties, content en diensten heeft gecontroleerd of heeft goedgekeurd. BUKU is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de applicaties, content en diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de diensten van BUKU.

9.2De toeleveranciers van de Content blijven rechthebbende over de Content en kunnen bepalen wanneer zij hun Content beschikbaar stellen, wijzigen of verwijderen. BUKU garandeert daarom uitdrukkelijk niet de blijvende beschikbaarheid van de Content.

10. Aansprakelijkheid

BUKU streeft naar de perfecte levering van haar diensten, maar mocht er desondanks toch schade ontstaan, dan is BUKU niet in alle gevallen aansprakelijk.

10.1BUKU is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen het delen van en de inhoud van berichten, recensies of andere content die via de diensten van BUKU beschikbaar worden gesteld. Evenmin is BUKU aansprakelijk voor de juistheid, geschiktheid, volledigheid en integriteit van de Content, die grotendeels door derden wordt aangeleverd.

10.2BUKU is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht (waaronder begrepen hacking of aanvallen van derden of schade toegebracht door cyberaanvallen) of een toerekenbare tekortkoming van haar toeleveranciers of uit onrechtmatige daad van haar toeleveranciers, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.3BUKU is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die BUKU verricht en/of jouw gebruik van haar diensten.

10.4De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze gebruiksvoorwaarden strekken zich ook uit over door BUKU ingeschakeld personeel en ingeschakelde derden, maar gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BUKU of haar bedrijfsleiding.

11. Overige bepalingen

Tot slot nog de laatste bepalingen.

11.1Op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van BUKU is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van BUKU is uitsluitend bevoegd om hiervan kennis te nemen.

11.2Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door BUKU op elk gewenst moment worden gewijzigd. Op de website van BUKU is de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Indien je na een of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden het gebruik van de diensten van BUKU voortzet, dan aanvaard je de aanpassingen onherroepelijk.

11.3De eventuele nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Try BUKU now for free

Are you ready for the new studying? Create an account now and receive access to free books.

Create an account