Sign up
language flag

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Buku B.V., statutair gevestigd in te (9711 EH) Groningen aan de Radesingel 47 met KvK-nummer 65356152 (hierna ‘BUKU’), uit welke persoonsgegevens BUKU verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Juridisch

Algemeen

BUKU respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en app buku.io, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan BUKU worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. BUKU houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van BUKU, of wanneer u anderszins contact heeft met BUKU, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van BUKU, legt BUKU de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

BUKU bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, e-mailadres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot uw opleiding die u gekozen hebt en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw leesgedrag, zoekgedrag en klikgedrag. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel van verwerking

BUKU gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw gebruik en deelname aan BUKU, of een andere door BUKU aangeboden dienst;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van ons product en onze dienstverlening;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert BUKU geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met BUKU of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van BUKU naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Gebruikersinformatie worden permanent bewaard, tenzij een gebruiker expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

U hebt de mogelijkheid om de uw BUKU account te verwijderen in de webapplicatie.

U hebt de mogelijkheid om de website van BUKU te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met BUKU te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. BUKU kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. BUKU raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

BUKU maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van BUKU, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor BUKU cookies gebruikt, kan gevonden worden op deze pagina.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met BUKU door het sturen van een e-mail naar: hello@buku.io. Klachten ten aanzien van de wijze waarop BUKU omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: privacy@buku.io.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BUKU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Try BUKU now for free

Are you ready for the new studying? Create an account now and receive access to free books.

Create an account